pl_slide_03.jpg
pl_slide_02.jpg
pl_slide_04.jpg
pl_slide_01.jpg
pl_slide_05.jpg
HomeAdditional educationClubs of Interest

Clubs of Interest

Paper design

Paper design

Place: 4 Kandavas street

Teacher: Jolanta Gadzāne

Pedagogiem(Karjeras izglītība)

Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā.
Pašlaik Latvijā spēkā esošajos valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu programmu saturā ir iekļautas karjeras vadības prasmes.

Taču tās nav izceltas atsevišķi no mācību priekšmetu prasībām. Skolotājiem ir grūti tās atpazīt, lai varētu mērķtiecīgi un saskaņoti veicināt prasmju attīstību. 

Euroguidance programmas 2016. gadā veidotajā materiālā ir apzinātas valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartos, kā arī klases stundu programmas paraugā iekļautās karjeras vadības prasmes, kas ir aktuālas arī kompetenču pieejas izglītības satura reformas kontekstā. 

Materiāls ir noderīgs kā palīglīdzeklis karjeras vadības prasmju izpratnei un atpazīšanai, atspoguļojot dažādu mācību priekšmetu komponentus, kas gatavo jauniešus apzinātai profesijas izvēlei un sekmīgai profesionālajai karjerai.

Metodiskie materiāli

“Karjera vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā.” VIAA, 2016.

“Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs vispārējās vidējās izglītības iestādēm.” VIAA, 2019.

“100 metodikas karjeras attīstības atbalstam.” VIAA, 2019.

“Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā” Rokasgrāmata skolotājiem. I.Lemešonoka. Apgāds Zvaigzne ABC, 2018. 

Physical training

Physical training

Place: 4 Kandavas street

Teacher: Oļegs Korotčenko

Phone No.: +371 29432900

Research of East Asian region

Research of East Asian region

Place: 4 Kandavas street

Teacher: Vera Rižnikova

Phone No.: +371 28849858

School choir "Bērnība"

School choir Bērnība

Place: 4 Kandavas street

Teacher: Marina Glagoļeva

Phone No.: +371 29688944