pr_slide_02.jpg
pr_slide_03.jpg
pr_slide_01.jpg
SākumsProjekti2021./2022. m.g. Rīgas 34. vidusskolas projekts: “Skolēnu pētniecisko darbu izstrādes plānošana un īstenošana kā ceļš uz pašvadītu mācīšanos”

Projekti

2021./2022. m.g. Rīgas 34. vidusskolas projekts: “Skolēnu pētniecisko darbu izstrādes plānošana un īstenošana kā ceļš uz pašvadītu mācīšanos”

Šajā mācību gadā no Rīgas 34. vidusskolā tiek īstenots projekts “Skolēnu pētniecisko darbu izstrādes plānošana un īstenošana kā ceļš uz pašvadītu mācīšanos”, kas tiek organizēts sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru projekta “Atbalsts kompetenču pilnveides īstenošanai skolā” ietvaros.

Skolā mērķtiecīgi tiek veidota skolotāju mācīšanās kopiena, ik gadu tiek organizēti pedagogu profesionālās pilnveides kursi: “Kompleksu un jēgpilnu uzdevumu veidošana jaunā mācību satura un pieejas ieviešanai” (2018./2019.m.g.), “Izglītības satura plānošanas modeļi jaunā satura ieviešanas kontekstā” (2019./2020.m.g.), “Skolēnu zināšanu un prasmju līmeņu apraksts kā ceļš uz pašvadītu mācīšanos” (2020./2021.m.g.). Apmācības rezultātā izstrādātie uzdevumi katru gadu tiek publicēti Skolas blogā “Metodisko atradumu krātuve”. Pedagogu profesionālās pilnveides kursu mērķi tika saistīti ar izaicinājumiem, ar kuriem skolotāji saskaras īstenojot jauno mācību saturu.

   Šajā mācību gadā tika nolemts pievērst uzmanību pētniecisko darbu izstrādei sākumskolā un pamatskolā. Plānojot, īstenojot pētījumu, aprakstot pētījuma laikā iegūtos datus, skolēni mācās plānot laiku, organizēt darbu un izvērtēt iegūtos rezultātus, tādējādi tiek izkoptas pašvadītas mācīšanās prasmes. Lai, īstenojot jauno mācību saturu, pētījums kļūtu par mācību procesa neatņemamu daļu, ir jāmācās ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem.

   Līdz ar to tika izvirzīts projekta mērķis: pilnveidot pedagogu kompetences, veidojot un aprobējot 1. – 9. klašu skolēnu pētniecisko darbu plānošanas un īstenošanas sistēmu.

Tika izvirzīti šādi uzdevumi:

1. Pilnveidot pedagogu izpratni par pētnieciskā darba plānošanu, organizēšanu un aprakstīšanu.

2. Attīstīt pedagogu prasmi plānot, organizēt un aprakstīt skolēnu pētnieciskos darbus.

3. Pilnveidot pedagogu prasmi analizēt sava darba veiksmes un pilnveidojamo.

Projekta īstenošanas laikā tiek plānots:

1. Piedaloties lekcijā un mācīšanās grupu pieredzes stāstu semināros, 86 Skolas pedagogi būs iepazinušies ar skolēnu pētniecisko darbu plānošanas un izveides pamatprincipiem un posmiem;

2. Piedaloties mācīšanās grupu darbā, vismaz 75% Skolas pedagogu būs integrējuši 1.-9. klasē skolēnu pētnieciskos darbus mācību procesā;

3. Piedaloties mācīšanās grupu pieredzes stāstu semināros, vismaz 60% Skolas pedagogu būs dalījušies pieredzē ar savas jomas un Skolas pedagogiem, stāstot par veiksmēm un problēmsituācijām, ar kurām nācies saskarties, īstenojot 1.- 9. klašu skolēnu pētnieciskos darbus;

4. Apmācības rezultātā tiks apkopoti 1.-9. klašu skolēnu pētniecisko darbu plānošanas modeļi, ieteikumi pētniecisko darbu organizēšanai un pētniecisko darbu vērtēšanas kritēriji, tik apkopoti arī 1.-9.klašu skolēnu pētniecisko darbu labas prakses piemēri, kas tiks publicēti Skolas blogā “Metodisko atradumu krātuve”.

    Projekta īstenošanas gaitā tiek plānotas dažādas aktivitātes. 2021.gada 15. novembrī ar skolotājiem tikās DU profesors Arvīds Barševskis. Skolotājiem tika piedāvāta lekcija “Pētījuma plānošana un dizains”, profesora kungs pastāstīja par pētījuma plānošanu, organizāciju un izstrādi, piedāvāja skolotāju uzmanībai interesantus piemērus, sniedza atbildes uz jautājumiem.

    Skolotājas konsultantes Jeļena Kudačkova, Aleksandra Ahmedova, Jeļena Paškovska, Marina Vasina, Viktorija Vološinska, Sandra Krauze, Ludmila Meļņika, Tatjana Panova un Jolanta Gadzāne, strādājot mācīšanās grupās, kopā ar savas jomas pedagogiem izvērtē pētniecisko darbu tēmas, pētnieciskā darba plānu un pētnieciskā darba īstenošanas gaitu. Mācīšanās grupu vadītājas, skolotājas konsultantes pieredzes stāstu semināros prezentē grupas izstrādātos ieteikumus un stāsta par sarežģījumiem, kas bija radušies, īstenojot pētniecisko darbu noteiktā jomā attiecīgā klasē.

    2021.gada 2. decembrī Rīgas 34. vidusskolas skolotājiem tika piedāvāts iepazīties un diskutēt par pirmās mācīšanās grupas izdarītajiem secinājumiem. Jeļenas Kudačkovas vadītā mācīšanās grupa īstenoja pētījumu valodu jomā 4. klasē. Rīgas 34. vidusskolā mācās trīs ceturtās klases, 4.a un 4.b klase apgūst mazākumtautību programmu, 4.c klases, kurā arī vācās krievvalodīgi skolēni, mācību valoda ir latviešu. 4.a un 4. b klase izstrādāja pētījumu mazākumtautību (krievu) valodā. 4.a klases pētījums bija veltīts īpašības vārdu galotņu pareizrakstībai. Tika pētīti sarežģīti īpašības vārdu galotņu locīšanas gadījumi. 4.b klase pētīja krievu valodas frazeoloģismus, skolēni noskaidroja frazeoloģismu nozīmes, lietošanas biežumu, kā arī to, cik lielā mērā skolēni zina frazeoloģismus un cik bieži lietos tos savā runā. 4.c klase izstrādāja pētījumu latviešu valodā, tika noskaidrota līdzīgu vārdu rakstība latviešu un krievu valodā.

     Mācīšanās grupu izstrādātie ieteikumi tiks sistematizēti, tiks izveidota vienota Rīgas 34. vidusskolas skolēnu pētniecisko darbu plānošanas, izstrādes un vērtēšanas sistēma, kas tiks prezentēta projekta noslēguma pieredzes apmaiņas konferencē. Konferences laikā mācīšanās grupu vadītāji prezentē veiksmīgus pētījumus, stāsta par sava darba gaitu. Konferences laikā tiks izvērtēta projekta īstenošanas gaita, tiks plānoti pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi nākamajam gadam. Pēc konferences pētījuma plānošanas, īstenošanas un skolēnu snieguma vērtēšanas laikā izdarītie secinājumi tiks publicēti Skolas blogā “Metodisko atradumu krātuve”.

Nodarbība “ Pētījuma dizaina izstrāde”: vada prof. A. Barševskis

Mācīšanās grupa prezentē savu pētnieciskā darba laikā gūto pieredzi, labas prakses piemērus: pētnieciskais darbs sporta un veselības jomā 5. klasē.

 

Rakstu sagatavoja Rīgas 34. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Inga Sokolova, projekta koordinatore.